fbpx

Adatkezelési Tájékoztató

A Newgency Kft., mint a www.tripminer.com weboldal (továbbiakban Weboldal) üzemeltetője és adatkezelője (továbbiakban Adatkezelő), székhely: 1133, Budapest, Pozsonyi út 48., cégjegyzékszám: 01-09-682702, adószám: 11909305-2-41) a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő felhasználói élményt és szolgáltatást nyújthasson.

 

Alapelvünk, hogy weboldalunk működtetése és szolgáltatásaink nyújtása során kiemelt figyelmet fordítunk a személyes adatok védelmére. Ezen Adatkezelési Tájékoztatóban nyújtunk részletes tájékoztatást arról, hogy ügyfeleinkről és Weboldalunk felhasználóiról milyen személyes adatokat, milyen jogalapon (pl., hozzájárulás, jogszabály, stb.) kezelünk, ezeket a személyes adatokat milyen célra használjuk, kinek adhatjuk át, és Önnek (mint felhasználónknak, ügyfelünknek) milyen jogai vannak az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

 

Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatkezelési szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak.

 

Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.

 

Adatkezelő teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

 

Ezen Adatkezelési Tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Cégnév: Newgency Kft

Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 48.

Cégjegyzékszám: 01-09-682702

Adószám: 11903905-2-41

Weboldal megnevezése, címe: www.tripminer.com 

Ügyfélszolgálati e-mail cím: hello@tripminer.com

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: www.tripminer.com/adatkezelesi-tajekoztato

Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő postai úton ajánlott, tértivevényes levélben és az alábbi e-mail elérhetőségeken kereshető meg: hello@tripminer.com.

Adatkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket, a jelen dokumentumban meghatározott, adatvédelmi megkereséssel érintett adatkezelésre vonatkozó ideig őrzi meg. Ezen idő leteltével ezen megkeresések visszavonhatatlan módon törlésre kerülnek.

Utazási tanácsadást végző szolgáltató adatai:

 • Név: Práth Károly e.v.
 • Címe: 1126 Budapest, Kakukk út 8/b.
 • Nyilvántartási szám: 50805848
 • E-mail elérhetőség: tanacsadas@tripminer.com

A fizetési szolgáltató cég adatai (OTP SimplePay):

 • Cégnév: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
 • Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
 • Adószám: 24386106-2-43
 • Telefonszám: +36 1/20/30/70 3-666-611
 • E-mail elérhetőség: ugyfelszolgalat@simple.hu +
 • Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Kft., 1144 Budapest, Ormánság u. 4.

Az adatbázis- és hírlevélkezelő, adatfeldolgozó cég adatai:

A Weboldal tárhely-szolgáltató adatai:

 • Cégnév: RACKFOREST KFT.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
 • Telefonszám: +36 1 789 2 789
 • Adószám: 14671858-2-41
 • Telefon: +36 70 362 4785
 • E-mail: info@rackforest.com
 • GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 • Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 • Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a www.tripminer.com/adatkezelesi-tajekoztato hozzáférhetőségeken érhető el. Az Adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő bármikor megváltoztathatja, a közzététel- és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett.
 • Az adatkezelés célja, hogy Adatkezelő és Szolgáltató a Weboldal működtetése során az oldalon regisztrált és szolgáltatást megrendelő személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.
 • Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.
 • Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal hírlevél feliratkozói, regisztrációs felhasználói, szolgáltatásait igénybevevő megrendelők
 • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.
 • Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő, az alkalmazottai és a regisztrált személyek kiszolgálásához szükséges, megnevezett alvállalkozók, partnerek (lásd 2. pont).
 • Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.
 • Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 • Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.
 • Amennyiben az érintett személy használni kívánja a hírlevélfeliratkozás, regisztráció, szolgáltatás megrendelés nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, valamint bármely más, a weboldalon meghirdetett szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatait megadni és az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár, de a weboldal egyes funkcióinak, szolgáltatásainak igénybevétele azonban regisztráció és a szükséges adatok megadása nélkül nem lehetséges.
 • Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 • Minden olyan Látogató, Regisztráló, vagy szolgáltatást Megrendelő, aki a weboldalon megadja személyes adatát elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére olyan adatfeldolgozókat választott, melyek korszerű biztonsági eszközökkel rendelkeznek és használnak – az adatok védelme az Interneten teljes mértékben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – erőfeszítéseink ellenére –  történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy az érintett Látogatóknál, regisztrálóknál és Megrendelőknél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető a hírlevelekben erre lehetőséget adó linken, e-mailben, vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 • Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.
 • A regisztrációs adatkezelés jogalapja a regisztráló, hírlevélfeliratkozó, azaz az Ön hozzájárulása.
 • Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.
 • Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben, vagy az e-mail levelekben található, erre vonatkozó linken.
 • Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.
 • Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai, valamint a szolgáltatás nyújtásában résztvevő alvállalkozók, lásd 2. pont
 • Az adatok tárolási módja: elektronikus.
 • A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, vagy postai levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
 • A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

A Kezelt adatok köre: Az adatkezelési adatok konkrét célja

 • Név: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
 • Cégnév: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
 • Cím: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
 • Székhely: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
 • E-mail: Azonosítás, kapcsolattartás
 • Telefon: Azonosítás, kapcsolattartás
 • Regisztráció időpontja: Technikai információs művelet.
 • IP cím: Technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található regisztrációs űrlapokon, a kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 • Az adatkezelés célja az Ön által választott szolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése.
 • Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt, valamint válaszol azokra a tervezett utazással, elvárásokkal, igényekkel kapcsolatos kérdésekre, melyek alapján személyreszabott szolgáltatást tudunk nyújtani. Ez utóbbiak elmaradása esetén az általunk nyújtott szolgáltatás nem lesz teljes mértékben Önre szabva, melynek ilyen ok miatt történő elmaradásáért semmilyen felelősséget nem vállalunk
 • Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.
 • Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói és bármely szolgáltatásának megrendelői.
 • Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a hello@tripminer.com kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
 • Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás írásos visszavonása után történik meg, miután a visszavonási kérelem az Adatkezelőhöz megérkezett. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet csak meg.
 • Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő, az alkalmazottai és a megrendelt szolgáltatások teljesítésébe bevont alvállalkozók, melyek felsorolása a 2. pontban található:
  • A fizetési rendszerünk üzemeltetője, amely cég a fizetés lebonyolítását biztosítja.
   • Az adatfeldolgozó neve: OTP Mobil Kft., címe: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
   • cégjegyzékszáma: 01-09-174466.
   • Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok
  • A személyes adatokat rögzítő, tároló és hírlevélkiküldést biztosító cég.
   • Az adatfeldolgozó neve: SalesAutopilot Kft.,
   • címe: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.,
   • cégjegyzékszáma: 01-09-286773
  • Az egyes szolgáltatások nyújtásában résztvevő alvállalkozók:
   • Práth Károly. e.v,
   • Címe: 1126 Budapest, Kakukk út 8/,
   • Nyilvántartási szám: 50805848
 • Az adatok tárolási módja: elektronikus
 • A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, vagy levélben a fent megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre: Az adatkezelési adatok konkrét célja

 • Név: Azonosítás, kapcsolattartás, szolgáltatásnyújtás, számlázás
 • Cégnév: Azonosítás, kapcsolattartás, szolgáltatásnyújtás, számlázás
 • Cím: Azonosítás, kapcsolattartás, szolgáltatásnyújtás, számlázás
 • Email: Azonosítás, kapcsolattartás, szolgáltatásnyújtás, számlázás
 • Telefon: Azonosítás, kapcsolattartás, szolgáltatásnyújtás, számlázás
 • Utazási célponttal, szándékkal, útitervvel kapcsolatos adatok, infók: Azonosítás, kapcsolattartás, szolgáltatásnyújtás, számlázás
 • Utazási szokásokkal, elvárásokkal kapcsolatos adatok, infók: Azonosítás, kapcsolattartás, szolgáltatásnyújtás, számlázás
 • Regisztráció időpontja: Technikai információs művelet.
 • IP cím: Technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 • Az adatkezelés célja elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail-ben linkelve, vagy mellékletként.
 • Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.
 •  Az adatkezelésben érintettek köre a Szolgáltató, a Szolgáltató által a teljesítésbe bevont alvállalkozók és Vevőpartnerei.
 • Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
 • Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.
 • Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő, alkalmazottai és az egyes szolgáltatásnyújtásában résztvevő vállalkozások
 • Az adatok tárolási módja: elektronikus.
 • A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre: Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Email. Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Telefon: Azonosítás, kapcsolattartás.

Adószám / adóazonosító: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Számlaadatok: A számla azonosítása.

Számlakiállítás időpontja: Technikai információs művelet.

 • A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

 • Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 • A weboldal üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

 • Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozásként regisztrált és vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk.

 • Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon található megfelelő checkbox-ok bepipálásával a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

 • Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a hírlevélfeliratkozáskor kért szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

 • Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

 • Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

 • Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő leiratkozó link alapján.

 • Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő, alkalmazottai és a hírlevelek összeállításával és kiküldésével megbízott vállalkozások és azok alkalmazottai

 • Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 • Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 • Az igénybevett hírlevélszolgáltató:

A személyes adatokat rögzítő, tároló és hírlevélkiküldést biztosító cég. Az adatfeldolgozó neve: SalesAutopilot Kft., címe: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4., cégjegyzékszáma: 01-09-286773, web-es elérhetősége: www.salesautopilot.hu

Kezelt adatok köre: Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név: Azonosítás, kapcsolattartás.

Email: Azonosítás, kapcsolattartás.

Feliratkozás időpontja: Technikai információs művelet.

IP cím: Technikai információs művelet.

 • Tájékoztatjuk, hogy sem a Név, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a Név vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan nevet vagy e-mail címet ad meg hírlevélküldésre és e-mail-es kapcsolattartásra, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.
 • A Süti (http-süti, cookie) kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes böngészés során a látogatott weboldalt tartalmazó szerver hozza létre a kliens webböngészője segítségével, az első látogatás alkalmával, ha ez a böngészőben engedélyezve van.
 •  A sütik a felhasználó számítógépén, előre meghatározott, böngésző típusonként eltérő helyen tárolódnak. A további látogatások során a tárolt sütit a böngésző visszaküldi a webszervernek, különféle, a kliensről szóló információkkal együtt. A sütik segítségével a szervernek lehetősége van az adott felhasználó azonosítására, róla különféle információk gyűjtésére és ezekből elemzések készítésére. A használt sütik főbb funkciói:
 1. információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről
 2. általában javítanak a felhasználói élményen.
 3. megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket
 4. megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott weboldal használatát;
 5. szükségtelenné teszik már megadott adatok újramegadását;
 • A sütik használatával az Adatkezelő adatkezelést végez, amelynek fő céljai:
 • felhasználó azonosítás
 • az egyes munkamenetek azonosítása
 • hozzáférésre használt eszközök azonosítása
 • bizonyos megadott adatok tárolása
 • nyomon követési és helyinformációk tárolása és továbbítása
 • analitikai mérésekhez szükséges adatok tárolása és továbbítása
 • Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.
 • Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.
 • Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 • Az adatok köre: egyedi azonosítószám, dátum és időpont, beállítási adatok, session ID, eszköz ID,
 • A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.
 • Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 • Az adatok tárolási módja: elektronikus.
 • A sütik lejárati ideje:
 • Munkamenet (session) sütik – session cookie: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
 • Analitikai sütik: Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő szervere információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.
 • Sütik beállítása és letiltásának szabályai: Az Érintettnek lehetősége van bizonyos típusú sütikre vonatkozó szabályok beállítására, pl. a sütik használatának mellőzésére, a sütik letiltására stb., a használt böngésző megfelelő beállításaival. A sütik szelektív, vagy általános tiltásának beállítási lehetőségeiről szóló információk az adott böngésző „Segítség/Help” menüjében találhatóak meg. Ezek segítségével tájékoztatást kapunk arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet a sütiket:
 1. általánosan letiltani;
 2. a sütik elfogadásának módját beállítani (automatikus elfogadás, egyenként kérdezzen rá, stb.);
 3. egyenként letiltani;
 4. egyenként, vagy csoportosan törölni;
 5. egyéb sütikkel kapcsolatos műveleteket elvégezni.
 • Az Ön hozzájárulása alapján adatait további weboldalakon való különböző testreszabott reklámok további megjelenítése végett a reklám- és közösségi oldalaknak is továbbíthatjuk.

 • A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

 • A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, stb.

 • A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

 • A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

 • A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

 • Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.

 • Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

 • Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

 • Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

 • Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

 • Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

 • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

 • Az általunk használt reklám- és közösségi oldalak elérhetősége adatvédelmi feltételei
 1. Google Ireland Limited (regisztrációs száma: 368047, székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország); a társaság adatvédelmi feltételei itt találhatók: https://policies.google.com/privacy
 2. Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írország); a társaság adatvédelmi feltételei itt találhatók: https://facebook.com/about/privacy
 • Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e

 • Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja

 • A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

 • A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

 • Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

 • A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról: Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

 • https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

 • A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 • A Google adatvédelmi tájékoztatója részletesen: https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

 • Az adatfeldolgozásba bevont alvállalkozók és közreműködők listáját és elérhetőségét az Adatvédelmi Tájékoztató 2. pontjában soroltuk fel.
 • A megadott Adatfeldolgozók felé a személyes adatok továbbításra kerülhetnek a jelen pontban rögzített adatkezelési szabályok mellett

Tárhelyszolgáltató:

Név / cégnév:

Székhely:

Telefon:

Email:

 • Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

 • A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

 • Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

 • A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

 • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

 • Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 • A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 • A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 • A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 • A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 • A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

 • az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén a fent megadott e-mail címen (hello@tripminer.com) értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy az Ön által tapasztaltprobléma megoldódjon. Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu (ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu)
URL: https://www.naih.hu
GPS koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

 • Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.
menü bezárása